Levend Water

Wie zijn we?

In Jezus naam

We heten u welkom

Iedereen vindt het heerlijk om te horen dat hij of zij welkom is. Dat geeft je een goed gevoel en een bepaalde zekerheid, omdat het betekent dat iemand graag met u contact wil hebben.

Toen de Here Jezus Christus op aarde was maakte Hij er geen geheim van dat iedereen welkom was bij Hem (Johannes 6:37). Hij zei “Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen”. Dit is een geweldige uitnodiging. Hier zien wij dat Jezus geen voorwaarden stelt, maar dat Hij de deur eerder wagenwijd openzet. Dit heeft te maken met Zijn grote liefde voor alle mensen en dus ook voor u.

Gemeenteleiding Leven Water Wetteren
Christelijke Gemeente

Wie zijn we? De gemeenteleiding

Als verantwoordelijken van Levend Water heten wij u van harte welkom op onze website en natuurlijk bent u ook welkom in onze gemeente (kerk).

Gemeenteleiding; v.l.n.r. Petra (oudste) & Jan (diaken) Goudriaan-Makkink, Maarleen & Marc Helderweirt-Genetello (voorgangersechtpaar), .

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met ons. We wensen u Zijn rijke zegen toe.

Missie & Doel

God houdt van jou! Dat heeft Hij bewezen door zijn leven te geven.

Heel veel mensen beseffen niet dat God van hen houdt en hoe graag Hij contact met hen wil hebben. De bijbel vertelt ons dat Hij arm is geworden om ons een overwinnend leven te geven. Hij wil dat wij Hem leren kennen vanuit Zijn Woord (de Bijbel), maar ook vanuit een persoonlijke relatie met Hem.

Dat Hij heel veel van mensen houdt, heeft Hij bewezen door Zijn leven voor ons te geven. Door te sterven voor de mensheid heeft Hij de prijs betaald voor de vergeving van al onze zonden, onze fouten en tekortkomingen. Hij nodigt ons uit om Zijn liefde te aanvaarden en daardoor Zijn vergeving te ontvangen. Hij wacht op uw antwoord, om uw verlosser en helper te kunnen zijn.

Gods woord
Levend Water

Visie

Onze visie

Een christelijke evangelische geloofsgemeenschap

Levend Water is een christelijke evangelische geloofsgemeenschap (een gemeente=kerk=het lichaam van Christus) waar men het geloof samen kan beleven en die het evangelie wil bekend maken aan anderen.

Hiervoor organiseren we elke zondag een samenkomst met lofprijs en aanbidding en gevolgd wordt door woordverkondiging; kinderen hebben hun eigen samenkomst.

We hechten veel waarde aan volgende Bijbelse principes en willen deze omzetten in de praktijk: Lucas 9 :11 : “En Hij (Jezus) ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing van node hadden maakte Hij gezond”.

 1. Gastvrijheid vanuit Gods liefde voor de mens.
 2. Onderwijs vanuit Gods Woord.
 3. Zorg dragen voor elkaar.

We willen de drie opdrachten vervullen die Jezus Christus aan Zijn gemeente/kerk heeft gegeven: Lucas 22: 19-20 “En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt”. Mattheüs 28:19 : “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.

 1. Het avondmaal vieren om Hem te herdenken.
 2. Evangelisatie om mensen tot discipelen van Jezus te maken.
 3. Nieuwe gelovigen dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Wat geloven wij christelijke gemeente

– Mattheüs 18:20 (svv)

Onze visie

Wat geloven wij?

 • Wij geloven dat de bijbel in zijn geheel door God is geïnspireerd. (2 Timotheüs 3:16-17).
 • Wij geloven dat God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest één zijn. (1 Johannes 5:7-8).
 • Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1:26) maar dat hij door de zondeval zondig wordt geboren. (Romeinen 5:12).
 • Wij geloven dat Jezus Christus als mens naar de aarde kwam, dat Hij voor ons geleden heeft, dat Hij voor ons gestorven is en uit de dood is opgestaan, dat door het bloed van Jezus vergeving van zonde is voor eenieder die in Hem gelooft en dat Hij de enige Middelaar is tussen God en de mens. (Johannes 3:16, Romeinen 5:8, 1Timotheüs 2:5).
 • Wij geloven dat wie in Jezus Christus gelooft en Hem volgt, het eeuwige leven verkrijgt. (Marcus 10:29-30).
 • Wij geloven dat de mens niet door werken, maar enkel door Gods genade en door geloof behouden wordt. (Efeziërs 2:8).
 • Wij geloven in de doop (door onderdompeling) in gehoorzaamheid aan Gods woord. (Handelingen 2:38, Mattheüs 28:19).
 • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, die de gelovige toerust om dagelijks met God te wandelen. (1Corinthiërs 12:8-11, Galaten 5:22).
 • Wij geloven in de ene universele gemeente die het lichaam van Christus is en waartoe alle ware gelovigen behoren. (Colossenzen 3 : 11, Openbaringen 7 : 9-10).
 • Wij geloven in de terugkomst van Jezus Christus. (Johannes 14:3, Handelingen 1:11).
Levend Water

Gemeente van Jezus Christus te Wetteren

Bezoek onze samenkomsten, of stuur een bericht aan de gemeenteleiding.

Eredienst

Zondag om 10:30 uur

 

Lange Kouterstraat 14a

Wetteren 9230 België

Scroll naar top