Doop

De christelijke doop

Deze korte toelichting is er voor mensen die zich willen laten dopen.

Voor diegenen die zich wil laten dopen wordt nog een toelichtingsavond voorzien met als thema “Waarom zich laten dopen?”

De christelijke doop

Iemand die zich laat dopen doet dit uit overtuiging en uit gehoorzaamheid aan God en aan Zijn Woord. Uit de Bijbeltekst hieronder, volgt duidelijk dat het zich laten dopen geen vrijblijvende keuze inhoudt, maar een daadwerkelijke opdracht is van Jezus zelf: Marc 16: 15-16: “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.  Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”

Kort na de hemelvaart antwoordde Petrus het volgende op een vraag van velen, wat ze moesten doen om gered te worden: Hand. 2: 18: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

De betekenis van de doop is:

  1. met Hem begraven worden, door de doop, in Zijn dood.
  2. het opgewekt worden in de nieuwheid van het eeuwig leven (evenals Christus uit de dood werd opgewekt door de kracht van Zijn Vader).

Romeinen 6: 3-6

” Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”

Wat u moet weten

Soms denken pas bekeerde mensen uit onwetendheid dat de kinderdoop een doop is die beantwoordt aan het Bijbels principe en dat dit voldoende zou zijn. Niets is minder waar omdat het dopen van mensen enkel kan geschieden door een bewuste keuze van de persoon zelf.

Een christen wordt men door een persoonlijke keuze te maken voor Jezus Christus en men wordt een wedergeboren christen als men de stappen doorloopt die Jezus heeft onderwezen:

  • bekering
  • geloof in de Heer Jezus
  • doop in water
  • doop in de Heilige Geest
Scroll naar top